افراد آنلاین: 48 نفر
حاضرین آقا: 23 نفر
حاضرین خانم: 25 نفر
اعضاء حاضر: 48 نفر
تعداد مدیران: 1 نفر
تعداد ناظر ارشدها: 0 نفر
تعداد ناظرها: 9 نفر
تعداد شکلک ها: 537 عدد